W kwietniu 2017 roku wystartuje pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice umożliwiający otrzymanie dofinansowania do wymiany pieców węglowych w domach prywatnych.
Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają swoje budynki nieekologicznymi źródłami ciepła (piece węglowe) i chcą wymienić swoje kotły na ekologiczne, gazowe piece centralnego ogrzewania lub pompy ciepła lub kotły na biomasę (o parametrach emisji niegorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu).Jak wziąć udział w projekcie?

Należy wypełnić wniosek aplikacyjny (będzie dostępny do pobrania na stronie www.niepolomice.eu, a także w wersji tradycyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach) oraz dołączyć do niego wypis z ksiąg wieczystych, potwierdzający własność nieruchomości. Jest to bardzo ważne, bo nieruchomość zakwalifikowana do programu musi mieć uregulowany status prawny. W przypadku współwłasności wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele.

Chęć udziału w programie oraz stosowne dokumenty należy złożyć między 18 a 28 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zarejestrowaniu wniosku, zgłoszone domy odwiedzą audytorzy energetyczni, którzy oszacują zapotrzebowanie energetyczne i jeśli nie przekroczy ono 150kWh/1m2 na rok energii pierwotnej (czyli w przybliżeniu dla 100-120 m2 powierzchni ogrzewanej  potrzebujemy rocznie ok. 2,5 tony węgla), dom będzie mógł zostać zakwalifikowany do programu.

Ocenę energetyczną przeprowadzi zewnętrzna firma wyłoniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obecność audytorów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 14 tys. zł i jest podzielona na dwie składowe. Pierwszą jest koszt zakupu pieca zgodnego z przeprowadzonym audytem. W tym przypadku kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 8 tys. zł. Jeśli wymiana pieca wiązać się będzie z remontem instalacji wewnętrznej, na materiały i prace remontowe można otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania.

Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw musimy zainwestować własne środki w wymianę pieca i ewentualny remont instalacji, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. Przedstawione wartości dofinansowania to stawki maksymalne, ostateczna wartość zostanie ustalona na podstawie zaleceń audytora (zakres prac i moc nowo zainstalowanego pieca) oraz na podstawie weryfikacji faktur. Poniesione wydatki muszą być celowe, rzetelne i racjonalnie oszczędne.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wizyty audytorów planowane są na maj i czerwiec bieżącego roku. Po zakwalifikowaniu się do projektu zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy, w której określone zostaną parametry kotła, zakres zmian i remontów w instalacji.

Później będzie można rozpocząć prace, tak by ukończyć je przed kolejnym sezonem grzewczym. Warto pamiętać, że koszty poniesione przed podpisaniem umowy z gminą nie będą refundowane. Prace można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy.

Warunkiem koniecznym jest trwałe usunięcie kotła nieekologicznego oraz zgoda na przeprowadzenie kontroli danego gospodarstwa domowego pod groźbą utraty dofinansowania – wraz z odsetkami.

W przypadku otrzymania dofinansowania nie można przez następne 10 lat używać innego pieca niż ten zamontowany.

Nie otrzymamy dofinansowania w przypadku wymiany starego pieca gazowego na nowy piec gazowy, wymiany starego pieca węglowego na nowy piec węglowy, a także montażu źródła ciepła w nowym budynku.

Szczegółowy regulamin i wzór umowy będą zamieszczone na stronie internetowej www.niepolomice.eu.

Szczegółowe informacje: 

Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej UMiG, ul. Zamkowa 5, tel. 12 250 94 54.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.