Uchwała antysmogowa to ważny krok w walce o czyste powietrze w Małopolsce. Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zakaz montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu.

Muły i floty węglowe to właściwie odpady węglowe czyli drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. Wprowadzony zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% oznacza, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Na obszarze gminy Niepołomice od 1 lipca 2017 roku zakazuje się stosowania w piecach, kotłowniach, kominkach:
1. Paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% (muły i floty węglowe),
2. Paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (dotyczy drewna opałowego).

Od 1 lipca 2017 roku także nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500zł lub grzywną do 5000 zł.

Gmina Niepołomice od kilku lat realizuje zadania zmierzające do poprawy jakości powietrza, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Są to m.in. zadania z zakresu: wprowadzenia ogrzewania gazowego w obiektach komunalnych, termomodernizacje budynków, instalacje solarne dla mieszkańców, instalacje fotowoltaiczne na obiektach szkół i domach kultury.

W połowie 2017 r. uruchomione zostały dla osób prywatnych programy wymiany pieców węglowych na gazowe oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Gmina od lat uczestniczy w projektach i programach europejskich, których założeniem jest „walka” z niską emisją w różnych obszarach. Mieszkańcy gminy spotykają się na cyklicznych spotkaniach tzw. DRON SPOŁECZNY, gdzie omawiane są najważniejsze problemy społeczne, w tym jakość powietrza. Od kilku lat, przy szkole podstawowej w Niepołomicach zlokalizowana jest stacja monitoringu powietrza (we współpracy z WIOŚ).

W okresie 31.10.2016 do 11.11.2016 Krakowski Alarm Smogowy wraz z Radiem Kraków dokonywali na terenie jednego z sołectw gminy Niepołomice, tj. Podłęża pomiarów stężenia pyłu zawieszonego. Pod koniec 2016 r. rozpropagowano ulotki przygotowane przez Urząd zachęcające do aktywnego dbania o bezpieczeństwo w okresie jesienno-zimowym. Czyste powietrze, ochrona przed czadem i bezpieczeństwo na drodze – to trzy tematy, które poruszono w ulotce. Ponadto wspólnie z innymi gminami zrzeszonymi w ramach Metropolii Krakowskiej przyczyniono się do powstania i upowszechnienia ulotki – Czyste powietrze Wspólna sprawa.

Od stycznia 2017 r. za pośrednictwem platformy map.airly.eu mieszkańcy gminy mają możliwość bieżącego monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza, dzięki zamontowanym czujnikom jakości powietrza na obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Niepołomice i w każdym sołectwie.

Prosimy o rozwagę przed kolejnym sezonem grzewczym i o nie dokonywanie zakupu mułu i flotu węglowego. Chcąc czystego powietrza – zacznijmy zmiany od siebie! To pierwszy krok a tak znaczący dla środowiska.

Mając na uwadze skalę problemu, mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy gminy przyczynią się do rzetelnego przestrzegania uchwały antysmogowej, bo tylko dzięki wspólnej walce i trosce o czyste powietrze możemy wpłynąć na poprawę jego jakości.

Przydatne linki:
www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa
www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
www.bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt#ekoprojekt

Zaprojektowane przez Freepik