Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, działająca na terenie gmin: Kłaj, Niepołomice i Wieliczka – obszar wiejski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie udzielane jest w formie: dotacji polegającej na refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 29-03-2017 do 12-04-2017.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego pod adresem: Wieliczka, Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8.00 do 16.00 po uprzednim wgraniu kompletu dokumentów do systemu Platformy Obsługi Projektów Witkac.

UWAGA!

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/pełnomocnika wnioskodawcy/inną osobę upoważnioną.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1.2. – Programy wsparcia na rozwój istniejących firm. Wskaźnik produktu 3.1.2. – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Warunki udzielenia wsparcia: 1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 3. Zgodność operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Dodatkowe warunki formalne: 1. Wgranie wymaganej dokumentacji do systemu Platformy Obsługi Projektów Witkac www.lgd.witkac.pl 2. Złożenie tożsamego kompletu wymaganej dokumentacji wraz z kopią na nośniku CD w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji: Lokalne Kryteria Wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10 tj. 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – Wieliczka, ul. Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8.00 do 16.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 900 000 zł. Kwota dostępna na jednego Beneficjenta wynosi od 50 000 do 300 000 zł.

Za każde rozpoczęte 100.000 zł dotacji wymagane utworzenie jednego miejsca pracy tj. dotacja od:
– 50.000 zł do 100.000 zł jedno miejsce pracy,
– 100.001 zł do 200.000 zł dwa miejsca pracy,
– 200.001 zł do 300.000 zł trzy miejsca pracy.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie drukowanej;
2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej;
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentów fakultatywnych w celu ustalenia zgodności stanu faktycznego z lokalnymi kryteriami wyboru:
1. Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji projektu (jeśli dotyczy)
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 12 288 00 95 w godz. od 8.00 do 16.00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
ul. Henryka Sienkiewicza 2
32-020 Wieliczka
tel. 12 288 00 95
biuro@lgdpowiatwielicki.eu