Publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie.
Mieszkańcom, których projekty zadań zostały odrzucone, przysługuje prawo odwołania się od wyników weryfikacji. Odwołania powinny być składane zgodnie ze wzorem określonym w formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia udostępnienia wyników weryfikacji zadań. Odwołanie należy wysłać listem na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice), z dopiskiem „Budżet Obywatelski-ODWOŁANIE” lub złożyć osobiście w urzędzie. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Odwołania od wyników weryfikacji rozpatrywane są przez Radę Programową w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania. Wzór karty weryfikacji odwołania od wyniku weryfikacji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Z poszczególnymi załącznikami można się zapoznać po tym linkiem. 
W celu ułatwienie Państwu możliwości odwołania prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem promocji Urzędu Miasta 12 2509448 w dniach 19 i 20 czerwca w godzinach pracy Urzędu.

Z listą wniosków można się zapoznać tutaj.