Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, działająca na terenie gmin: Kłaj, Niepołomice i Wieliczka – obszar wiejski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest w formie dotacji w wysokości:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
100% w przypadku pozostałych podmiotów;
63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 29-03-2017 do 27-04-2017.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego pod adresem: Wieliczka, Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8.00 do 16.00 po uprzednim wgraniu kompletu dokumentów do systemu Platformy Obsługi Projektów Witkac.

UWAGA!

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/pełnomocnika wnioskodawcy/inną osobę upoważnioną.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 1.1.1. – Wyposażenie miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe umożliwiające aktywność fizyczną. Wskaźnik produktu 3.1.2. – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowych na terenie LGD.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Dodatkowe warunki formalne:
1. Wgranie wymaganej dokumentacji do systemu Platformy Obsługi Projektów Witkac www.lgd.witkac.pl
2. Złożenie tożsamego kompletu wymaganej dokumentacji wraz z kopią na nośniku CD w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji: Lokalne Kryteria Wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 tj. 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – Wieliczka, ul. Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8.00 do 16.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 800 000 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie drukowanej.
2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej.
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.

Wykaz dokumentów fakultatywnych w celu ustalenia zgodności stanu faktycznego z lokalnymi kryteriami wyboru:
1. Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji projektu (jeśli dotyczy)
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 12 288 00 95 w godz. od 8.00 do 16.00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
ul. Henryka Sienkiewicza 2
32-020 Wieliczka
tel. 12 288 00 95
biuro@lgdpowiatwielicki.eu