Niepołomice, dnia 1 grudnia  2017 r.

  1. 6845.42.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

ogłasza

wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice

przeznaczonych do dzierżawy

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działek ewidencyjnych nr 616/22 o pow. 0,0492 ha; nr 616/57 o pow. 0,1054 ha dla których urządzona jest księga wieczysta KR2I/00006813/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/55/11  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru Jazy – dz. nr 616/22 i 616/57 znajdują się w terenach oznaczonych w planie symbolem 64MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Czynsz za dzierżawę będzie wynosić 60,00 zł netto + należny podatek VAT w stosunku rocznym, płatne  do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie faktury  wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele składowe.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 te. (12) 250 94 07.Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu  na okres 21 dni tj. od dnia 1 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.