W piątek 28 kwietnia w Zamku Królewskim odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 15:00.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek), o godzinie 15:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023”
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia ogólnodostępności i nieodpłatności infrastruktury rekreacyjnej planowanej do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 364 o pow. 0,04 ha położonej w Ochmanowie)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 19/2 o pow. 0,34 ha położonej w Woli Batorskiej)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 961/1 o pow. 0,0103 ha położonej w Staniątkach)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1154/14 o pow. 0,0639 ha położonej w Niepołomicach)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1596/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Niepołomicach)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 821/11 o pow. 0,0202 ha położonej w Podłężu)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działek nr 1142/4 i 1142/6 położonych w Podłężu)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice (dotyczy działek nr 3795/1 i 3796/1 położonych w Podłężu)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tego budynku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
21. Ogłoszenie podjętych uchwał.
22. Sprawy różne, wolne wnioski.
23. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.