1 i 2 maja – podczas Wystawy Kwiatowej – na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach stanie stoisko informacyjne, przy którym specjalista ds. małej retencji będzie udzielał wszystkim zainteresowanym informacji.

Od 12.00 do 15.00 dowiemy się m.in. jak ważne jest budowanie małych zbiorników wodnych, ograniczanie szybkiego odpływu wód deszczowych z powierzchni uszczelnionych (dachy, place, ulice), czy tworzenia roślinnych pasów ochronnych drzew i krzewów.

Na godzinę 14.00 zaplanowano prezentację ze slajdami (1 i 2 maja).

Mała retencja to inaczej zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych. Alternatywa zagospodarowania wód opadowych w celu spowolnienie ich spływu przez retencję staje się jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom nawalnych deszczów jak i długotrwałym suszom.

Rozwój cywilizacyjny spowodował, że zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, wody deszczowe spływają z utwardzonych szczelnych powierzchni (dachy, ulice, parkingi) bezpośrednio do kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej.

W przypadku doprowadzenia wód opadowych do oczyszczalni prowadzi to do dodatkowego przeciążenia (zmniejszenia sprawności) oraz wzrostu kosztów oczyszczania. Doprowadzenie wód opadowych do kanalizacji prowadzi do konieczności wzrostu średnic rur (niepotrzebnego przewymiarowania) oraz znacznego wzrostu kosztów ich wykonania. Szacuje się, że ok. 80% wód opadowych trafia właśnie do systemów kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych.

Sytuację tę można poprawić poprzez:
– budowę zbiorników retencyjnych oraz retencyjno-rozsączających. Właściwe zagospodarowanie wód deszczowych w miejscu ich powstania może też zmniejszyć skutki potencjalnych powodzi
– zastosowanie systemów bioretencji, czyli powierzchni chłonnych i retencyjnych z zastosowaniem roślinności
– wydłużenie czasu spływu wód opadowych z powierzchni dachów, podjazdów, dróg dojazdowych
– budowa stawów, ogrodów deszczowych, zbiorników podziemnych, wałów ziemnych w poprzek zboczy
– tworzenie pasów zadrzewień i zielonych elewacji w celu zmniejszenia nagrzewania gruntu i murów, a tym samym szybkiego odparowania wody
– zastosowanie drenaży rozsączających i studni chłonnych.