Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza wykaz nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Niniejszym wykazem objęto:
Niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Woli Batorskiej gmina Niepołomice, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr nr 2147/77 o pow. 0,1494 ha,   2147/79 o pow. 0,3743 ha, dla których urządzone są księgi wieczyste KR2I/00020026/9 i KR2I/00026934/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.
Nieruchomości wolne jest są od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.Powyższe działki, to bardzo wąskie i długie pasy terenu stanowiącego wewnętrzną drogę o częściowo utwardzonej nawierzchni, wokół stawów wydobywczych czynnej żwirowni. Nieruchomości położone są na obszarze gminy dla którego nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Łączna cena nieruchomości wynosi 84.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)Nieruchomości zostaną zbyte w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn; Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:- przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,  – jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej      nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2  tel. ( 012)  250 94 07

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie  na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj od   15 listopada do  6 grudnia 2017 r.