Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek), o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu do spraw Rewitalizacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016- 2023”
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Mobilności dla Gminy Niepołomice”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki Nr 1173/3 o powierzchni 0,0132 ha, położonej w Niepołomicach).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działek Nr 3749/20 i 3749/22 położonych w Niepołomicach).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki Nr 3750/13 o pow. 0,0080 ha położonej w Niepołomicach).
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.(skarga Z. C.)
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. (skarga P. S. i M. S.)
18. Ogłoszenie podjętych uchwał.
19. Sprawy różne, wolne wnioski.
20. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń