Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca m.in. prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do przedłożenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do urzędu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko wnioskodawcy,
– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte,
– rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

Procedura
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew, których sporządzi protokół.

W ciągu 14 dni licząc od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. W przypadku nałożenia na wnioskodawcę obowiązku uzupełnienia zgłoszenia termin na wniesienie sprzeciwu zostaje wstrzymany.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ nie wniesie sprzeciwu wnioskodawca może usunąć drzewa. Ustawodawca określił jednak, iż za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej w związku z powyższym do terminu 14 dni należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu za pośrednictwem operatora pocztowego.

Na wniosek strony organ przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu może wydać zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Działalność gospodarcza
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel terenu wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice uwzględniając dane ustalone podczas oględzin nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.
Drzewa wyłączone z obowiązku uzyskania zezwolenia:
Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia można usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

a. 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b. 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c. 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Kary za usunięcie drzewa
Za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu, bez zezwolenia oraz bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wymierza administracyjną karę pieniężną.

Z chwilą wejścia w życie nowelizacji tj. od 17 czerwca 2017r. przestaje obowiązywać Uchwała nr XXIX/410/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Do czasu wydania przez Ministra Środowiska rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat przy ustalaniu opłaty za usunięcie drzewa oraz do obliczania wysokości kar przyjmuje się maksymalne stawki przewidziane ustawą o ochronie przyrody tj. 500zł za centymetr obwodu pnia drzewa oraz 200zł za metr kwadratowy powierzchni krzewu.