Poprawiono dn.: 02.01.2019

We wtorek 11 grudnia radni Rady Miejskiej w Niepołomicach spotkali się na II Sesji Rady Miejskiej.

Za nami pierwsza robocza sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Dowiedzieliśmy się, że radni będą reprezentować dwa kluby: „Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice” oraz „PiS – Niezależni”. W czasie obrad podjęto decyzje dotyczące składów: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Zgodnie z przepisami poszczególne komisje podejmują uchwały na posiedzeniach plenarnych i realizują zadania w oparciu o zatwierdzone przez Radę roczne plany pracy.

Komisja Rewizyjna kontroluje gospodarką finansową, a także działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych Gminy pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania burmistrza lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

Do zadań Komisji Budżetowej należy analiza projektu budżetu gminy, jego bieżącej realizacji oraz sprawozdania z jego wykonania.

Komisja Gospodarki odpowiada za opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania inwestycji gminnych, a także analiza rozwoju przedsiębiorczości w gminie.

Radni pracujący w Komisji Oświaty i Kultury odpowiadają za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli czy instytucji kultury.

Komisja Zdrowia Sportu i Opieki Społecznej odpowiada za działania związane ze sportem gminnym, instytucjami ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Radni odpowiadają również za działania dotyczące zapobiegania i profilaktyki alkoholizmu i narkomanii.

Do zadań Komisji Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego należą sprawy związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwem czy ochroną przeciwpowodziową.

 • Komisja Rewizyjna:
  Krzysztof Sondel – przewodniczący,
  Stanisława Zielińska,
  Zuzanna Polańska,
  Wojciech Wimmer,
  Józef Trzos,
  Agata Zawadzka

 

 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
  Paweł Lasek – przewodniczący,
  Stanisława Zielińska,
  Stanisław Łosiński,
  Anna Front,
  Waldemar Juszczyński.

 

 • Komisja Budżetowa:
  Karolina Marzec – przewodnicząca,
  Marek Ciastoń,
  Paweł Lasek,
  Waldemar Juszczyński,
  Wojciech Ciastoń.

 

 • Komisja Gospodarki:
  Adam Suślik – przewodniczący,
  Karolina Marzec,
  Wojciech Wimmer,
  Józef Trzos,
  Stanisław Lebiest.

 

 • Komisja Oświaty i Kultury:
  Andrzej Gąsłowski – przewodniczący,
  Zuzanna Polańska,
  Barbara Wdaniec,
  Małgorzata Juszczyk,
  Agata Zawadzka,
  Marta Korabik.

 

 • Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej:
  Anna Front – przewodnicząca,
  Marta Korabik,
  Małgorzata Juszczyk,
  Stanisław Łosiński,
  Barbara Wdaniec.

 

 • Komisja Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego:
  Edward Wnęk – przewodniczący,
  Adam Suślik,
  Michał Hebda,
  Wojciech Ciastoń,
  Stanisław Lebiest.

Przypominamy również, że od bieżącej kadencji wszystkie sesje Rady Miejskiej są transmitowane. Poniżej można przejść do materiału z II Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 11 grudnia na Zamku Królewskim w Niepołomicach.