Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Na obszarze miasta i gminy Niepołomic występują dwa podstawowe ogniwa wodonośne, czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Ogólnie zasoby na terenie gminy są zróżnicowane. Wody utworów czwartorzędowych bez zabiegów uzdatniania nie nadają się do celów pitnych i gospodarczych. Związane jest to przede wszystkim ze złym stanem Wisły. Wody piętra trzeciorzędowego w związku z budową geologiczną, są izolowane od zewnętrznych czynników antropogenicznych, a tym samym chronione przed zanieczyszczeniami. Na terenie miasta i gminy Niepołomice omawiany poziom trzeciorzędowy związany z piaskami bogucickimi tworzy Główny Zbiornik Wód Podziemnych, źródło zaopatrzenia w wodę nie tylko dla gminy Niepołomice ale także dla aglomeracji krakowskiej. Ujęcia wody będące w użytkowaniu Zakładu Wodociągów, Kanalizacji oraz Usług Komunalnych w Niepołomicach, oprócz wydajności zasobów wodnych różnią się między sobą budową i wyposażeniem.
Wodociąg dla miasta i gminy Niepołomice zasilany jest w wodę pobieraną z ujęć podziemnych. Wody podziemne eksploatowane są poprzez ujęcie ich za pomocą studni głębinowych, trzecio i czwartorzędowych. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 10 studni głębinowych, z których czerpią wodę dwa zakłady uzdatniania wody w Niepołomicach. Wodociąg dla miasta i gminy Niepołomice można podzielić na
– Wodociąg Zachód
– Wodociąg Niepołomice
– Wodociąg Wschód

Miejska oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach została rozbudowana i zmodernizowana w latach 2005 – 2006. Pierwszy etap zakończony w 2005 roku obejmuje mechaniczne oczyszczanie ścieków. W II etapie wykonano nowy układ biologicznego oczyszczania ścieków oparty o metodę niskoobciążonego osady czynnego o przedłużonym napowietrzaniu z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych i wykorzystaniem procesu filtracji na osadzie zawieszonym w strefie separacji.

Wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni utworzyło warunki do optymalnego oczyszczania ścieków z miasta łącznie z przemysłem, gwarantując dotrzymanie warunków określonych przez przepisy ustawy o Prawie wodnym i Prawie ochrony środowiska Ponadto w latach 1999-2001 wybudowano oczyszczalnię ścieków w sołectwie Staniątki

W ramach Funduszu Spójności, zakończonego 14 września 2009 roku, zrealizowano następujące zadania :
Budowa nowej stacji uzdatniania wody ZUW-2 o wydajności 420 m3/h, zaplecza laboratoryjnego, dyspozytorni systemowej, administracji i działu obsługi klienta,

Modernizacja technologii stacji ZUW-1, ZUW-3 i ujęć wody w zachodniej części gminy o wydajności 110 m3/h,
Budowa magistrali wodociągowej nowy ZUW-2 – ZUW-1 – Ochmanów o łącznej długości 18,4 km, 2 zbiorników pośrednich buforowych o pojemności 1000 m3 i 2 pompowni dla magistrali wschodniej i zachodniej,
Wykonanie uzupełniającej kanalizacji w Mieście Niepołomice, kanalizacji zbiorczej w Woli Batorskiej z pompownią magistralną do oczyszczalni miejskiej, kanalizacji w Zabierzowie Bocheńskim wraz z oczyszczalnią typu SBR pracującą na linii oczyszczania ścieków bez gospodarki osadowej o wydajności 257 m3/dobę oraz kanalizacji w Woli Zabierzowskiej i Chobocie wraz z podobną oczyszczalnią SBR o wydajności 295 m3/dobę. Łączna długość kolektorów kanalizacyjnych dla całego projektu wyniesie 102,05 km,
Dostawa i uruchomienie mobilnej stacji odwadniania osadu (3 m3 osadu/h), wykorzystywanej do przewozu nadmiernych osadów ściekowych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim i Woli Zabierzowskiej na główną Komunalną Oczyszczalnię w Niepołomicach

Sieć gazowa
System gazociągów wysokoprężnych przebiegających przez teren Gminy Niepołomice stanowi podstawę do zaopatrzenia w gaz miasta i gminy Niepołomice. Mieszkańcy gminy mogą w pełni korzystać z istniejących urządzeń sieci gazowej średnioprężnej, zaspokajającej w pełni potrzeby mieszkańców. W wypadku wzrostu zapotrzebowania na dostawy gazy, istnieje możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących urządzeń gazowych, czego przykładem jest chociażby rozbudowa sieci gazowniczej na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej.

Sieć energetyczna
Miasto i Gmina Niepołomice, jak również przyległe tereny sąsiednich gmin, są zaopatrywane w energię elektryczną w oparciu o stację redukcyjną 110/SN. Dostęp do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych odbiorców odbywa się przez układ rozdzielniczy średniego napięcia zasilający poszczególne stacje transformatorowe. Teren miasta zaopatrywany jest w energię elektryczną kablową siecią niskiego napięcia. Dalej od miasta, linie kablowe przechodzą w system napowietrzny. Funkcjonujący układ zaopatrzenia gminy w energię elektryczną jest w pełni wystarczający a w miarę narastania potrzeb, istnieje możliwość rozbudowy. Specjalnie na potrzeby Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zakład energetyczny kosztem około 6 milionów złotych zlokalizował na jej terenie Główny Punkt Zasilania, obsługujący klientów przemysłowych w tym obszarze.

Dostępność komunikacyjna
Niepołomice położone 25 km od Krakowa, posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie nr 4, nr 75, nr 964. Ponadto w budowie znajduje się też autostrada A4, której węzeł będzie w Szarowie. Linia kolejowa przebiegająca przez obszar gminy, ma stacje w Szarowie i Podłężu. Atutem Niepołomic jest też bliskość portu lotniczego Kraków Balice, który znajduje się w odległości 41 km, 30 min jazdy samochodem. Jest to najszybciej rozwijający się port w Polsce, obsługujący 3 mln pasażerów rocznie.
Do podstawowego układu drogowego zalicza się:
Autostradę A4 – relacji Wrocław – Kraków – Przemyśl, dostępną poprzez zjazdy w Bieżanowie i Szarowie. Klasa autostrady A
drogi krajowe:
droga krajowa DK nr 4 – relacji Wrocław -Kraków – Przemysl, klasa drogi głównej ruchu przyspieszonego – KDGP
droga krajowa DK nr 75- relacji Cło-Niepołomice-Targowisko, klasa drogi głównej – KDG
drogi wojewódzkie:
droga wojewódzka DW nr 964 Wieliczka – Niepołomice – Szczurowa, klasa drogi głównej – KDG
drogi powiatowe:
nr 2001K – relacji Kłaj – Zabierzów Bocheński – Wola Zabierzowska – Ispina klasa drogi lokalnej KDL
nr 2002K – relacji Chobot – Dziewin – Mikluszowice – klasa drogi lokalnej KDL
nr 2003K – relacji Niepołomice – Puszcza Niepołomicka – Hysne, klasa drogi lokalnej KDL
nr 2004K – relacji Borek – Hysne, klasa drogi lokalnej KDL
nr 2006K – relacji Wola Batorska – Dabrowa, klasa drogi lokalnej KDL
nr 2009K – relacji Targowisko – Gruszki – Zakrzów – Węgrzce Wielkie, klasa drogi zbiorczej KDZ
nr 2010K – relacji Staniątki – Dabrowa – Szarów, klasa drogi lokalnej KDL
nr 2011K – relacji Kraków – Niepołomice, klasa drogi głównej KDG
nr 2014K – relacji Zakrzów – Bodzanów, klasa drogi lokalnej KDL
nr 2016K – relacji Suchoraba – Zborczyce, klasa drogi lokalnej KDL