Polski Alarm Smogowy wraz Radiem Kraków przeprowadzili akcję pomiarową stężenia pyłu PM10 w Podłężu, Liszkach i Zielonkach. Przez blisko dwa tygodnie (31.10-10.11.2016), w ramach akcji Małopolska bez Smogu, monitorowano stan powietrza w tych trzech miejscowościach. 

Jak wynika z pomiarów przez pierwsze dni poziom zanieczyszczeń powietrza był w normie (50 ug/m3), wpływ na to miały m.in. dodatnia temperatura, wiatr oraz opady deszczu.

Na koniec drugiego tygodnia wskaźniki przekroczyły dopuszczalne normy we wszystkich miejscowościach.  Na 11 dni pomiaru w Niepołomicach Podłężu normy zostały przekroczone przez 6 dni, w Zielonkach przez 8, a w Liszkach przez 9 dni. Najwyższe stężenie pyłu PM10 występowało we wczesnych godzinach rannych, a także wieczorem, kiedy rozpalane są piece w domach.
Wpływ na wyniki pomiarów miało też rozmieszczenie pyłomierzy. Ustawiono je w miejscach o dużym zagęszczeniu ludności. W Podłężu pomiarów dokonywano z tarasu przedszkola, sąsiadującego z drogą wojewódzką 964, na której jest spory ruch samochodowy.

Problem jakości powietrza jest bardzo złożony i wymaga długofalowych, spójnych z innymi gminami działań. Na jakość naszego powietrza ma bowiem też wpływ to, co dociera do Niepołomic razem z wiatrem, wiejącym np. od strony Krakowa.

Gmina Niepołomice od lat podejmuje szereg działań, żeby poprawić jakość powietrza. Począwszy od wymiany kotłów węglowych na gazowe we wszystkich obiektach komunalnych, przez inwestycje związane z termomodernizacją, modernizacją kotłów gazowych, po inwestycje w odnawialne źródła energii takie jak: instalacje solarne dla mieszkańców (660 instalacji w gospodarstw indywidualnych), instalacje fotowoltaiczne: na krytej pływalni 157 kWp, dla Zamku Królewskiego 140 kWp. Obecnie montowane są instalacje fotowoltaiczne na 12 szkołach i domach kultury, a w 2017 roku ruszy program pilotażowy wymiany pieców węglowych na gazowe.

Organizowane są też rozmaite akcje edukacyjne i konferencje klimatyczne dla dzieci i młodzieży.

Gmina uczestniczy także w wielu projektach europejskich: POWER programme, PEA Baltic project, Interreg Europa, program szwajcarski, które pomagają walczyć z niską emisją w różnych obszarach działań.

Cieszy też fakt, że problem dostrzegają sami mieszkańcy i podejmują własne inicjatywy. Jedną z nich jest Dron Społeczny, czyli spotkania, podczas których uczestnicy rozmawiają o problemach społecznych w najbliższym otoczeniu, w tym o jakości powietrza i starają się znaleźć najlepsze rozwiązania i podjąć konkretne działania, żeby poprawić sytuację.

Ponadto, jak wynika z pomiarów Stacji monitorowania powietrza zlokalizowanej w Niepołomicach przy szkole podstawowej, porównując zawartość pyłu PM10 w 2013 i 2015 roku – nastąpiła poprawa jakości powietrza.