Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 10 85, tel. 602 833 048
www.spik.com.pl
stowarzyszeniespik@gmail.com

Organizacja pożytku publicznego. Działa od 205 r. Do głównym zadań stowarzyszenie należy wszechstronna pomoc i wsparcie udzielane uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Pozyskane fundusze przeznacza na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, zakup nagród dla uczestników konkursów i dofinansowanie wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły.

Prowadzi też działalność na rzecz środowiska lokalnego i współpracuje z instytucjami na terenie gminy i powiatu.

Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach
os. Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075
szkola@sueryder.pl
Organizacja pożytku publicznego. Organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową im. Lady Sue Ryder. Wspiera edukację młodzieży z terenu gminy Niepołomice. Gromadzi środki finansowe w celu systematycznego poprawiania jakości nauki w prowadzonej szkole. Ponadto jego działalność nastawiona jest na unowocześnienie infrastruktury i zapewnienie społeczności szkolnej jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim
32-007 Zabierzów Bocheński 465
prezes Magdalena Kuźba, tel. 600 929 277
spzab@wp.pl
Zarejestrowane w 2011 r. Współtworzą je rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro zespołu szkół. Inicjuje i realizuje różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego zespołu szkół.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu
Zagórze 81, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 89 90
Główne cele: pomoc Szkole Podstawowej w Zagórzu, podtrzymywanie tradycji narodowych, wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej
adres do korespondencji: ul. Młyńska 18/34, 32-005 Niepołomice
prezes Mieczysław Janusz Jagła, tel. 601 518 536
www.ziemia.niepolomice.pl

janusz.ndk@gmail.com

Data pierwszej rejestracji: 1980. Prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Niepołomicki Dom Kultury; organizuje odczyty i prelekcje na temat historii ziemi niepołomickiej; pielęgnuje zdobycze kulturalne miasta i gminy Niepołomice; prowadzi działalność wydawniczą.
Liczy ponad 180 członków.

Stowarzyszenie Galaktyka
ul. Droga Królewska 3, 32-005 Niepołomice
prezes: Mieczysław Janusz Jagła, tel. 601 518 536
janusz.ndk@gmail.com
Zarejestrowane w 2009 r. Główne cele to: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, z poszanowaniem prawa do wypoczynku dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów w zakresie popularyzacji astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych; wydawanie książek, broszur, czasopism, materiałów multimedialnych, promocyjnych i reklamowych związanych z celami stowarzyszenia.

Szczep Puszcza im. Króla Kazimierza Wielkiego

Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Partyzantów 15a, 32-005 Niepołomice
www.szczeppuszcza.pl
komendantka szczepu: pwd Ewa Biernat HR

Szczep działa od 1976 r., do 1989 r. w ramach ZHP, później w ZHP 1918, obecnie w ZHR, skupia ok. 200 dzieci i młodzieży. Kadrę szczepu stanowią doświadczeni instruktorzy pełniący funkcje społecznie. Praca wychowawcza oparta jest na zasadach służby: Bogu, ojczyźnie i bliźnim.

Organizuje: zbiórki, zimowiska, obozy letnie, kolonie dla dzieci i młodzieży, wędrówki i gry terenowe, złazy zastępów, wiosenne porządki, stanice zuchowe, święta szczepu, spotkania wigilijne, szkolenia z pierwszej pomocy i terenoznawstwa. Pełni służbę na rzecz lokalnego środowiska, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych

Koło Przyjaciół Harcerstwa
Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza
ul. Partyzantów 15, 32-005 Niepołomice
www.szczeppuszcza.pl

Organizacja pożytku publicznego. Powstało w 1995 r. Wspiera działalność szczepu Puszcza. Zrzesza byłych instruktorów, wychowanków i harcerzy. Zarządza ośrodkiem harcerskim przy ul. Partyzantów 15a, remontuje i rozbudowuje infrastrukturę ośrodka. Stowarzyszenie posiada kompletne wyposażenie dla organizacji akcji obozowych dla 200 osób, w tym samochód terenowy. Przychody stowarzyszenia pochodzą z darowizn i pracy społecznej członków. Organizuje: Ekstremalną Drogę Krzyżową, majowe pikniki podczas Święta Flagi, Niepołomickie Zaduszki, wydaje pismo „Brzask”.

Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Niepołomicach
ul. Wielicka 68D, 32-005 Niepołomice
tel. 606 609 276
ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com
przewodnicząca: Maria Foryś
Zrzesza rodziców dzieci z dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Cele: wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów, zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego.
Organizuje: bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia zarówno dla rodziców jak i nauczycieli oraz specjalistów.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły