Niepołomice, dnia 15.11.2018 r.

RGN.6840.1.10.2018

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Niepołomice przeznaczonego do sprzedaży

 

Niniejszym wykazem objęto:

Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 32,19 m² usytuowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 522 posadowionym  na nieruchomości gruntowej położonej w Zabierzowie Bocheńskim, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr nr 690/9 o pow. 0,0331 ha, 690/10 o pow. 0,0263 ha, 741/13 o pow. 0,0635 ha, dla której urządzona sjest księga wieczysta KR2I/00032405/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Niepołomicach wraz z udziałem1203/10000 części w w/w nieruchomości oraz częściach wspólnych i innych urządzeniach nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena lokalu nr 8 wynosi 63.600,00 zł (zwolnienie z podatku VAT).

Lokal zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r.  poz. 121 z póź.zm.)) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych

przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,

– jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że lokal zostanie wystawiony do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o lokalu można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5  tel.  (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publiczne wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5  oraz zamieszczony na stronie www.niepolomice.eu na okres 21 dni, tj od 15 listopada do 6 grudnia 2018 r.