Niepołomice, dnia 18.09.2019 r.

RGN.6840.1.7.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice
przeznaczonej do sprzedaży

Niniejszym wykazem objęto:
Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach w rejonie ul. Poręby, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1505/3 o powierzchni 0,0287 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00028855/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Działka nr 1505/3 stanowi nieutwardzony pas zieleni o kształcie wąskiego trójkąta, intensywnie porośnięty niską zielenią nieurządzoną, w sporej odległości od sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem sieci elektrycznej, która przebiega przez granicę działki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej zatwierdzonym uchwałą nr V/37/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16.01.2007 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 5PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Cena nieruchomości wynosi 34.500,00 zł netto + 23% podatek VAT. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. ( 012) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publiczne wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres od 18 września do 9 października 2019 r.