Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i przyznała absolutorium burmistrzowi Romanowi Ptakowi.

Przy 15 głosach ‘za’, 3 wstrzymujących się i bez głosów ‘przeciw’ burmistrz uzyskał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Absolutorium to narzędzie Rady Miejskiej, służące do oceniania skuteczności realizacji rocznego planu budżetowego. Zanim jednak zostanie udzielone Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zwraca się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie absolutorium dla burmistrza. 30 kwietnia komisja otrzymała pozytywną odpowiedź RIO.

Dochody zeszłorocznego budżetu Gminy Niepołomice wykonane zostały według planu na poziomie 99,50%, a wydatki w 97,57%.

Dzięki temu radni mogli przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielić Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium.