26 lipca pracownicy Urzędu Miasta wraz ze strażnikami miejskimi odwiedzili 4 główne składy węgla na terenie gminy Niepołomice i przeprowadzili wśród właścicieli akcję informacyjną dotyczącą uchwały antysmogowej.

Akcja związana jest z przyjętą w styczniu tego roku uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (nr XXXII/452/17) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W związku z przyjęciem uchwały, wprowadzającej m.in. obowiązek stosowania na obszarze województwa małopolskiego odpowiedniej jakości paliw stałych, w szczególności węgla i drewna, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach apeluje o bezwzględne stosowanie się do poniższych wytycznych.

Na obszarze gminy Niepołomice od 1 lipca 2017 roku zakazuje się stosowania w piecach, kotłowniach, kominkach:
1. Paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% (muły i floty węglowe),
2. Paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (dotyczy drewna opałowego).

Apeluje się do przedsiębiorców prowadzących składy o sprzedawania paliwa o parametrach spełniających wymagania ww. uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Przedsiębiorcy sprzedający węgiel lub drewno powinni każdorazowo udostępnić kupującym:

• Pisemne potwierdzenie (certyfikat jakościowy lub inny dokument) odpowiednich, dopuszczonych do stosowania w ww. uchwale sejmiku, parametrów jakościowych zakupionego paliwa.
• Odpowiedni dowód sprzedaży/zakupu paliwa, tj. paragon lub fakturę, wystawione przez sprzedawcę.

Dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży.

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach informuje o wprowadzeniu, w trakcie sezonu grzewczego 2017/2018 oraz 2018/2019, procedury weryfikacji jakości używanych w domowych paleniskach paliw stałych (węgla i drewna) przez Straż Miejską na terenie gminy Niepołomice.

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach uprzedza również o możliwości przeprowadzenia przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, wspólnych z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, kontroli prewencyjnych pod kątem zgodności dokumentów poświadczających jakość paliwa stałego sprzedawanego odbiorcom indywidualnym.

Dodatkowe informacje na temat zobowiązań wynikających z uchwały antysmogowej można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, tel. 12 250 94 01 lub 12 250 94 06.

Author: Joanna Musial