Niepołomice, dnia 3 grudnia  2018 r.

RGN.6850.22.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz budynków użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych  do użyczenia

 

Niniejszym wykazem objęto:

Budynki: budynek świetlicy, budynek planetarium, budynek „Harvard”, pięć budynków domków kempingowych oraz budynek administracyjno – dydaktyczny zlokalizowane na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach  oznaczonej ewidencyjnie jako działko nr 2335/2 o pow. 0,3946 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Umowa użyczenia  zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele związane z popularyzowaniem astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 151/3 o pow. 0,0386 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00037255/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr XLII/598/14 z dn. 27.06.2014 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach – działka nr 151/3 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem ZZ – obszary zagrożone powodzią.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane  z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 152/4 o pow. 0,0592 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00037255/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr XLII/598/14 z dn. 27.06.2014 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach – działka nr 151/3 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem ZZ – obszary zagrożone powodzią.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane  z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 153/3 o pow. 0,0293 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00037255/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr XLII/598/14 z dn. 27.06.2014 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach – działka nr 151/3 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem ZZ – obszary zagrożone powodzią.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony z przeznaczenie na cele związane  z budową, oznakowaniem i funkcjonowaniem trasy rowerowej realizowanej przez Województwo Małopolskie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach , Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Zamkowa 5, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07. Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu  na okres 21 dni tj. od dnia 3 grudnia 2018 r. do 24 grudnia 2018 r.