Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, działająca na terenie gmin: Kłaj, Niepołomice i Wieliczka – obszar wiejski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie wspierania nowych i poszerzanie działalności istniejących gospodarstw agroturystycznych.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08.01.2018 r. – 22.01.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego pod adresem: Wieliczka, Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8:00 do 16:00 po uprzednim wgraniu kompletu dokumentów do Systemu Platformy Obsługi Projektów Witkac.

UWAGA!
Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/ pełnomocnika wnioskodawcy/ inną osobę upoważnioną.
Zakres tematyczny operacji:
Cel szczegółowy 3.2 Wzmacnianie dotychczasowej oferty bazującej na atrakcyjności obszaru LGD i kreowania nowych produktów lokalnych.
Przedsięwzięcie 3.2.1. Wspieranie nowych i poszerzanie działalności istniejących gospodarstw agroturystycznych.

Wskaźnik produktu 3.2.1 Liczba operacji w zakresie wspieranie nowych i poszerzanie działalności istniejących gospodarstw agroturystycznych objętych wsparciem.
Wskaźnik rezultatu WR 3.2 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
2. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
na lata 2014-2020.

Dodatkowe warunki formalne:
1. Wgranie wymaganej dokumentacji do systemu Platformy Obsługi Projektów Witkac www.lgd.witkac.pl
2. Złożenie tożsamego kompletu wymaganej dokumentacji wraz z kopią na nośniku CD w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD –www.lgdpowiatwielicki.eu oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 10
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego –www.lgdpowiatwielicki.eu oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – Wieliczka, ul. Henryka Sienkiewicza 2
w godz. od 8.00 do 16.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 zł.
Kwota dostępna na jednego Beneficjenta wynosi 50 000 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie drukowanej
2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wykaz dokumentów fakultatywnych w celu ustalenia zgodności stanu faktycznego
z lokalnymi kryteriami wyboru:
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy)
2. Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji projektu (jeśli dotyczy)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 288 00 95 w godz. od 8.00 do 16.00.