Niepołomice, dnia  08.08.2019 r.
RGN. 6845.1.33.2019

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice
przeznaczonej do dzierżawy

 

 

 

Niniejszym wykazem objęto:

Część nieruchomości gruntowej  o powierzchni 0,7510 ha położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako  działka nr 2321/9 o powierzchni całkowitej 3,3274 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00020319/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach z przeznaczeniem pod parkur. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena najmu wynosi 150,20 zł netto w stosunku miesięcznym powiększona o należny podatek VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres od 8 do 29 sierpnia 2019 r.