Niepołomice, dnia 27.07.2018  r.

GN.6840.1.4.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży

Niniejszym wykazem objęto:

Niezbudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach oznaczoną ewidencyjnie jako dz.nr 4275/7 o pow. 0,0170 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00010865/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość posiada kształt przybliżony do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz do wszystkich podstawowych sieci infrastruktury technicznej. Przy południowo-wschodniej granicy działki znajduje się słup energetyczny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/502/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 kwietnia 2005  r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest w przeważającej części symbolem MJ – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, w niewielkiej części symbolem KZ – tereny dróg kołowych.

Cena nieruchomości wynosi 27.300,00  zł netto + 23% VAT.

Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn; Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5  tel. ( 012)  250 94 07

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie  na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj od 31 lipca do 20 sierpnia 2018 r.