Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 387/6 o pow. 0,3000 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00020788/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 300,00 zł brutto rocznie, płatne do 30 – tego kwietnia każdego roku, w którym umowa obowiązuje, na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 2541/5 o pow. 0,5572 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00031888/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 7 do 12 miesięcy z przeznaczeniem na usytuowanie food truck i obejmować będzie część ww. działki tj. 40 m². Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 50,00 zł za 1 m²brutto w stosunku miesięcznym, płatne do 20 – tego każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 na okres 21 dni tj. od dnia 6 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.