Wnioski Budżetu Obywatelskiego 2019 wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Ocenie podlegać będzie 111 zadań.

Ponad jedna trzecia wniosków wpłynęła poprzez formularz elektroniczny BO (38 wniosków) pozostałe złożono na dziennik podawczy UMiG Niepołomice. Obecnie wszystkie wnioski podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej. Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonuje wewnętrzna komórki organizacyjne Urzędu Miasta właściwe w sprawach budżetu obywatelskiego. Weryfikacja przeprowadzana jest bezpośrednio na stronie https://niepolomice.budzet-obywatelski.org. W ocenie zastrzega się prawo do:

1) skorygowania kosztów realizacji projektu,

2) kontaktu z autorem projektu w celu uzupełnienia braków w zgłaszanym projekcie lub wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących projektu,

3) modyfikacji zgłaszanego projektu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych, o czym autor projektu zostanie poinformowany.

Ocena wniosków potrwa kilka tygodni.

Listę wniosków można znaleźć tutaj.