Niepołomice, dnia 7 marca 2018 r.

RGN.6850.13.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Niepołomice
przeznaczonego do użyczenia

Niniejszym wykazem objęto:

Część budynku użytkowego o pow. 327 m² oznaczonego numerem porządkowym 315 zlokalizowanego na nieruchomości gruntowej położonej w Staniątkach oznaczonej ewidencyjnie jako działko nr 357 o pow. 0,28 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00025678/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu w Niepołomicach.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 te. (12) 250 94 07.Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 7 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.

Author: Joanna Musial