Niepołomice, dnia 07.02.2019  r.

RGN.6840.1.1.2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Niepołomice
przeznaczonego do najmu

 

 Niniejszym wykazem objęto:

 Budynek użytkowy o powierzchni 9 m²  posadowiony na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach przy ul. Szkolne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2335/4 o pow. 0,0095 ha, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową. Budynek posiada przyłącz do sieci energetycznej i wodociągowej.

Nieruchomość na której posadowiony jest w/w budynek nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena   najmu  wynosi 160,00 zł netto w stosunku miesięcznym, powiększona o należny podatek VAT.

Cena  najmu nie obejmuje kosztów opłat za media dostarczane do budynku.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Budynek zostanie wynajęty w drodze bezprzetargowej.

 

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5 oraz  na stronie internetowej www.niepolomice.eu  na okres  21 dni tj. od 7 do 27 lutego 2019 r.