29 czerwca, przy 17 głosach ‘za’ i 3 ‘wstrzymujących się’ Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2016.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości i zaakceptowanie działań burmistrza w zakresie realizacji zadań finansowych gminy.
Dochody miasta wykonano w kwocie ponad 128,5 mln zł, co stanowi 100,4% planu. Z kolei na wydatki budżetu (bieżące i majątkowe) zaplanowano kwotę 136,8 mln zł. Zrealizowano je w kwocie 132,2 mln zł, co stanowi 96,7% planu.
Przychody, które zgodnie z planem wynosiły 26,6 mln zł, zrealizowano w kwocie 23,3 mln zł (87,3% planu). Natomiast rozchody wykonano w 99,9% (plan – 17,9 mln zł, wykonanie 17,8 mln zł).

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku to:
– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy – 2.505.831,15 zł
– Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Niepołomice – Zabierzów Bocheński – 525.046,64 zł
– Przebudowa DW nr 964 – 465.459,76 zł
– Dofinansowanie dla Woj. Małopolskiego na modernizację nawierzchni DW 964 na odcinku Niepołomice – Zabierzów Bocheński – 1.135.690,05 zł
– Modernizacja dróg i chodników gminnych – 2.925.698,36 zł
– „Schetynówka” etap II – 1.327.823,45 zł
– Budowa parkingów w ramach ZIT – 107.342,40 zł
– Prace modernizacyjne w remizach strażackich – 113.534,48 zł
– Budowa nowej szkoły podstawowej na osiedlu Jazy – 525.525,38 zł
– Prace modernizacyjne w jednostkach oświatowych – 526.740,09 zł
– Realizacja projektu solarnego – 5.394.923,37 zł
– Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 276.466,75 zł
– Budowa Centrum Administracyjnego przy ul. Bocheńskiej – 4.758.084,61 zł
– Modernizacja obiektów sportowych – 248.155,76 zł

Ponadto, na rok 2016 zaplanowano deficyt w wysokości 9.300.000,00 zł. Rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 3.742.746,36 zł.