Inicjatywa lokalna to forma współpracy gminy z mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej.

Podobnie jak w budżecie obywatelskim, również w inicjatywie lokalnej pomysłodawcami i inicjatorami działania są mieszkańcy. Inicjatywa lokalna nie zastępuje budżetu obywatelskiego, ale go uzupełnia i jest regulowana przez inne przepisy. O budżecie obywatelskim mówi ustawa o samorządzie gminnym, natomiast o inicjatywie lokalnej – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku inicjatywy lokalnej, wspólna realizacja zakłada, że każda ze stron wnosi swój wkład w jego wykonanie. Wkład mieszkańców może polegać na pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd będzie wspierał realizację pomysłu w sposób organizacyjny lub rzeczowy np. przez zakup usług lub materiałów. Wkład finansowy urzędu nie oznacza przekazania dotacji mieszkańcom.

Pomysły mogą być zgłaszane na działalność w zakresie m.in.: turystyki i krajoznawstwa; ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i sołectwach; budowy, rozbudowy, remontów dróg, obiektów architektury (np. remont placu zabaw); podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej (np. organizacja wydarzenia patriotycznego); rewitalizacji itp.

Dlatego, jeżeli macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej grupy/wspólnoty przedsięwzięcie to możecie złożyć wniosek do urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. Zakładamy, że pierwsze wnioski będą rozpatrywane w styczniu 2020 roku.

Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej, której projekt przekazujemy obecnie do konsultacji. Założenia uchwały zostały wypracowane w czasie czterech spotkań przez zespół zadaniowy składający się z przedstawicieli Rady Miejskiej w Niepołomicach, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy w ramach projektu MOWES realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały (nie będzie to długa i skomplikowana lektura) oraz zgłaszania uwag na formularzu dołączonym poniżej – w terminie od 6 do 21 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 18 czerwca o godz. 17.00 w Laboratorium Aktywności Społecznej przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach.

Dokumenty do pobrania

ankieta konsultacyjna z mieszkańcami 

projekt uchwały

zarządzenie nr 70/2019