Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uznaje za celowe realizację zadania publicznego przedstawionego w niżej określonej ofercie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie jego powierzenia pn. „Zawody pływackie osób niepełnosprawnych” została złożona 11 kwietnia 2018 r. przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Dziecięce Marzenia.

Formularz oferty zostanie zamieszczony na okres 7 dni w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Uwagi do oferty można składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, w terminie 7 dni od jej zamieszczenia tj. do 4 maja 2018 r.

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:
Oferta oraz KRS stowarzyszenia