Przedstawicieli organizacji pozarządowych zachęcamy do skorzystania z narzędzia ułatwiającego starania o przyznanie środków w ramach konkursów ofert.  

Elektroniczny generator jest internetowym narzędziem, które umożliwia w prosty sposób złożenie oferty realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także przez kluby sportowe, o których mowa w art. 3 ustawy o sporcie,  w ramach:

 • otwartych konkursów ofert
 • trybu małych zleceń ( na podstawie art. 19a ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Dzięki elektronicznemu generatorowi wypełnianie ofert będzie szybsze i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów np. rachunkowych.

Generator ułatwi także składanie sprawozdań z wykonania zadania przez automatyczne przenoszenie części danych z oferty do sprawozdania.

W elektronicznym generatorze będą dostępne otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz na podstawie uchwały LXXII/752/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie:  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Aplikacja obsługuje następujące procesy:

 • publikację otwartych konkursów ofert,
 • składanie ofert realizacji zadań,
 • ocenę ofert przez komisję konkursową,
 • korektę oferty w trakcie procedury konkursowej,
 • rozstrzygnięcie konkursów przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice,
 • sporządzenie aktualizacji harmonogramów i kosztorysów ofert,
 • składanie wniosków o zmianę umowy/oferty,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań z wykonania zadania,
 • składanie ofert wspólnych oraz na zadania wieloletnie

Elektroniczny generator jest dostępny pod adresem www.engo.org.pl gdzie należy wybrać województwo małopolskie, a następnie Miasto Niepołomice.

Bezpośredni link do konkursów ogłoszonych dla organizacji z terenu naszej gminy: https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace