Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego działające na terenie gmin: Kłaj,Niepołomice,Wieliczka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać na zadania w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Rozbudowa oferty kulturalnej bazującej na lokalnych potencjałach – odwołanie do regionalizmów, produktów lokalnych, tradycji – etnoinspiracje.

1. Organizator naboru wniosków: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ul. H. Sienkiewicza 2 32-020 Wieliczka
2. Termin składania wniosków: 19.01.2018-19.02.2018
3. Miejsce i tryb składania wniosków:
a. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej lgd.witkac.pl.
b. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze
c. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papie-rowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej
d. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ul. H.Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczkaw dniach pon-pt. w godzinach 8:00 – 16:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
e. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie d jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracow-nik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD po-świadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego
f. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków.
W przypadku, o którym mowa w pkt c datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ul.H.Sienkiewicza2 32-020 Wieliczka w dniach pon-pt. w godzinach 8:00-16:00
Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 19.02.2018 o godz. 16.00. Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 19.02.2018 r. godz. 16:00.
W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
4. Zakres tematyczny projektu grantowego: nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie oferty kulturalnej
5. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):
Cel ogólny 1.- Budowa atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów,przyczyniającej się do utrzymania lub tworzenia miejsc pracy
Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej uwzględniającej potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,młodzieży i seniorów
Przedsięwzięcie: 1.2.2. Rozbudowa oferty kulturalnej bazującej na lokalnych potencjałach-odwołanie do regionalizmów,produktów lokalnych,tradycji-etno-inspiracje

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – wartość docelowa minimum 7 szt.

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:
175 osób, które skorzystały z oferty podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
6. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu granowego: Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru,
w szczególności opartej o lokalne tradycje.
7. Limit środków dostępny w naborze: 210 000,00 zł.
8. Wysokość grantu (wartość jednego zadania) wynosi:
a) Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł
b) Maksymalna kwota grantu: 30 000,00zł
9. Intensywność wsparcia: dla projektów grantowych to 90% przy 10% wkładu własnego (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rodzaju beneficjenta, minimalnych i maksymalnych wartości operacji oraz limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”).
10. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
11. Warunki udzielenia wsparcia:
– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogło-szeniu o naborze
2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłosze-niu o naborze
3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:
5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

12. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 7 punktów.

13. Pozycja na liście rankingowej:
Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.
W przypadku, gdy dwie lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów wskazanych jako premiujące. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenia kolejności zadań, tzn. gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów w kryteriach wskazanych jako premiujące, o miejscu na liście grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

14. Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania udostępnione są na stronie: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Wieliczka ul. H. Sienkiewicza 2
w godz. od 8:00 do 16:00.

15. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych, w tym potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru:
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:
• Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.
• Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
o doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
o zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
o kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
o wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizo-wać.
• Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnio-sku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać
– złożone w wersji elektronicznej i papierowej – 1 komplet,

16. Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu
17. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego oraz pod numerem
tel. 12 288 00 95 kontakt w godz. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
• Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
2. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnio-sku o przyznanie pomocy i załączników -Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.
3. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
4. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
5. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców
6. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru działania Stowa-rzyszenia Lokalna Grupa Działania “Nad Białą Przemszą”
7. Umowa o powierzenie Grantu
8. Wzór wniosku z rozliczenie
9. Wzór sprawozdania
10. Dokumenty pomocnicze

WAŻNE!
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej LGD – www.lgdpowiatwielicki.eu