Niepołomice, dnia 1 października 2018 r.

INFORMACJA

dot. sporządzonych spisów wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Pomiędzy 1 a 12 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13. pok. nr 3, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00 ), w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Z wnioskiem można się zapoznać tutaj.