Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z 11 marca 2019 roku

Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach do godz. 15.00.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego):
1. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3. reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach.

4. swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, będący w rejestrze wyborców województwa małopolskiego.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla Gminy Niepołomice, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.
‐ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ‐ w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 17.00
wtorek – czwartek od godz. 8.00 do godz. 16.00
piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00

Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Wojciech Makieła

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu.
Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy – zał. nr 1

Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę – zał. nr 2

Uchwała NR 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Załączniki do pobrania: