Zakończyły się konsultacje Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi, który będzie realizowany w 2019 roku.

Stowarzyszenia złożyły 7 ankiet konsultacyjnych, a w bezpośrednim spotkaniu w dniu 25 września 2018 r. wzięło udział 13 organizacji. Podmioty Programu opowiedziały się za przyjęciem uchwały w brzmieniu określonym w projekcie oraz zgłosiły propozycje 2 zadań, które wpisują się w te określone w Programie tj. zakres działań z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konsultacji Programu Współpracy z mieszkańcami nie została złożona żadna ankieta konsultacyjna.

Protokół z konsultacji z mieszkańcami.
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Stanowisko Burmistrza odnośnie uzyskanych opinii.
Projekt Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 po konsultacjach
Formularz oceny formalnej
Formularz oceny merytorycznej
Zbiorczy formularz oceny merytorycznej