Niepołomice, dnia 23.04.2019 r.

RGN.6840.1.3.2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Niepołomice przeznaczonego do sprzedaży

Niniejszym wykazem objęto:

Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 34,91 m² usytuowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 519 posadowionym  na nieruchomości gruntowej położonej w Zabierzowie Bocheńskim, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr nr 741/9 o pow. 0,0869 ha, 741/15 o pow. 0,0366 ha, dla której urządzona sjest księga wieczysta KR2I/00031163/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Niepołomicach wraz z udziałem1320/10000 części w w/w nieruchomości oraz częściach wspólnych i innych urządzeniach nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań za wyjątkiem zawartej umowy najmu.

Cena lokalu nr 7 wynosi 79.540,00 zł (zwolnienie z podatku VAT).

Lokal zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z póź.zm.)) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,
– jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że lokal zostanie wystawiony do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o lokalu można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5  tel.  (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publiczne wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5  oraz zamieszczony na stronie www.niepolomice.eu na okres od 23 kwietnia do 14 maja 2019 r.