Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych
do sprzedaży

 

Niniejszym wykazem objęto:

Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 35,69 m² (dla którego księgę wieczystą KR2I/00008301/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach) usytuowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 2  posadowionym  na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działa nr 2406/3 o powierzchni 0,1618 ha (dla której księgę wieczysta KR2I/00008307/3 prowadzi  Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Niepołomicach) wraz z udziałem wynoszącym 396/10000 części w w/w nieruchomości oraz częściach wspólnych i innych urządzeniach nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań za wyjątkiem zawartej umowy najmu.

Cena lokalu  wynosi 118.400,00 zł (zwolnienie z podatku VAT).

Lokal zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach w rejonie ul. Słonecznej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 350/5 o powierzchni 0,4472  ha (dla której księgę wieczystą KR2I/00023744/9 prowadzi przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach). Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Powyższa nieruchomość stanowi teren płaski, niezagospodarowany, o kształcie nieuregulowanego wieloboku. Działka nie  jest uzbrojona w przyłącza sieci infrastruktury technicznej oraz nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią ze wszystkich stron częściowo zainwestowane (lub w trakcie budowy) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/599/14 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.06.2014 r. nieruchomość na rysunku planu w przeważającej części (ok. 0,4035 ha) oznaczona jest symbolem 4MN3, 6MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostała część oznaczona jest symbolem 2KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Cena nieruchomości wynosi 400.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach w rejonie ul. Słonecznej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 350/7 o powierzchni 0,7299  ha (dla której księgę wieczystą KR2I/00023744/9 prowadzi przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach). Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Powyższa nieruchomość stanowi teren płaski, niezagospodarowany, o kształcie przybliżonym do prostokąta.. Działka nie  jest uzbrojona w przyłącza sieci infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią ze wszystkich stron częściowo zainwestowane (lub w trakcie budowy) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/599/14 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.06.2014 r. nieruchomość na rysunku planu w przeważającej części (ok. 0,7075 ha) oznaczona jest symbolem 4MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostała część oznaczona jest symbolami 1KDD, 2KDW, 44KDW. 54DW – tereny dróg publicznych i wewnętrznych.

Cena nieruchomości wynosi 770.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach w rejonie ul. Słonecznej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 350/10 o powierzchni 1,3200  ha (dla której księgę wieczystą KR2I/00023744/9 prowadzi przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach). Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Powyższa nieruchomość stanowi teren płaski, niezagospodarowany, o kształcie przybliżonym do prostokąta.. Działka nie  jest uzbrojona w przyłącza sieci infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią ze wszystkich stron częściowo zainwestowane (lub w trakcie budowy) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/599/14 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.06.2014 r. nieruchomość na rysunku planu w przeważającej części (ok. 0,1,1900 ha) oznaczona jest symbolem 4MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostała część oznaczona jest symbolami 1KDD, 2KDW, 44KDW, 54KDW – tereny dróg publicznych i wewnętrznych.

Cena nieruchomości wynosi 1.230.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z póź.zm.)) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub   odrębnych  przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanych nieruchomości pozbawionym prawa `własności tej    nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,

– jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5  tel.  (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publiczne wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5  oraz zamieszczony na stronie www.niepolomice.eu na okres od 6  do 26 czerwca 2019 r.