Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Niepołomice przeznaczonego do sprzedaży. 

Niniejszym wykazem objęto:
Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 32,31 m² usytuowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 522 posadowionym  na nieruchomości gruntowej położonej w Zabierzowie Bocheńskim, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr nr 690/9 o pow. 0,0331 ha, 690/10 o pow. 0,0263 ha, 741/13 o pow. 0,0635 ha, dla której urządzona sjest księga wieczysta KR2I/00032405/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Niepołomicach wraz z udziałem 1207/10000 części w w/w nieruchomości oraz częściach wspólnych i innych urządzeniach nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Nieruchomość lokalowa wolna jet od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.Cena lokalu nr 9 wynosi 63.900,00 zł (zwolnienie z podatku VAT). Lokal zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:- przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów, – jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że lokal zostanie wystawiony do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o lokalu można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2  tel.  012 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publiczne wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13  oraz zamieszczony na stronie www.niepolomice.eu na okres 21 dni, tj od 20 listopada do 11 grudnia 2017 r.