Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817 z późn. zm. ) uznaję za celowe realizację  zadania publicznego przedstawionego w niżej określonej ofercie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w formie jego wspierania pn. „Warsztaty praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej dzieci i niemowląt dla rodziców i nauczycieli z Gminy Niepołomice” została złożona 19 stycznia 2018 r. przez Małopolską Fundację Przedsiębiorczości Społecznej.

Formularz oferty zostanie zamieszczony na okres 7 dni w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Niepołomicach.

Uwagi do oferty można składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, w terminie 7 dni od jej zamieszczenia.

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego.


Do pobrania:

oferta