Wraz ze zbliżającym się naborem wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej biuro Lokalnej Grupy Działania przypomina o ogólnych zasadach naboru na tego typu operacje:
– Składanie wniosków możliwe jest jedynie w terminie ogłoszonym przez LGD w formie i na zasadach określonych w tymże ogłoszeniu (zamieszczonym na stronie internetowej LGD).
– Wnioski będą składane na formularzach i wzorach dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
– Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy winien prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR (obszar wiejski gminy Wieliczka, gmina Niepołomice, Gmina Kłaj).
– Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tą działalność.
– Pomoc w wysokości między 50 tys. a 300 tys. PLN przyznawana jest na zasadzie refundacji 50% poniesionych kosztów przez wnioskodawcę.
– Za każde rozpoczęte 100 tys. PLN dofinansowania oczekuje się od beneficjenta utworzenia
co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
– Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia o LSR.
Należy pamiętać, że wskazane wyżej zagadnienia są jedynie głównymi zasadami, które zostały opisane ze względu na często powtarzające się zapytania ze strony potencjalnych beneficjentów. Jednocześnie biuro LGD prowadzi doradztwo na każdym etapie pisania wniosku do naboru i służy pomocą w razie niejasności.
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 2, Wieliczka 32-020
E-mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu
Telefon: +48 12 288 00 95

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie