W piątek 20 kwietnia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek), o godzinie 15:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/510/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie nieodpłatnego przekazania, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
6. Ogłoszenie podjętych uchwał.
7. Zamknięcie XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Marek Ciastoń
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach