Niepołomice, dnia 15.07.2019 r.
RGN.6840.1.5.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do zbycia

Niniejszym wykazem objęto:

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach w rejonie ul. Chrustowej i Krakowskiej, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 1164/3  o powierzchni 0,0330  ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i  nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 1164/3  stanowi teren płaski o kształcie nieregularnym,  nie posiada dostępu do drogi publicznej. Znajduje się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach,  zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/598/14  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 10MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena nieruchomości wynosi 19.400,00 zł netto + 23% VAT

Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • ­przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5  tel. 12 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publiczne wiadomości, poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu  na okres od 15 lipca do 5 sierpnia 2019 r.