Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży. 

Niniejszym wykazem objęto:

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Woli Batorskiej gmina Niepołomice, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 432/5 o pow. 0,1169 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00023685/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Powyższa nieruchomość stanowi teren płaski i posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej – na działce znajdują się przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne. Przy wschodniej granicy działki znajduje się słup elektroenergetyczny. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I” zatwierdzonym uchwałą Nr LXIX/724/10 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem P/U1 – tereny zabudowy produkcyjnej i zabudowy usługowej.

Cena nieruchomości wynosi 58.000,00 zł netto + 23% VAT.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn; Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych   przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2  tel. ( 012)  250 94 07

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie  na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj od 11 stycznia do 1 lutego 2018r.