Niepołomice, dnia 28 stycznia 2019 r.

RGN.6850.2.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do użyczenia

 

Niniejszym wykazem objęto:

 

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 997/14 o pow. 0,1686 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00034145/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr V/37/07 z dn. 16.01.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej w Niepołomicach – działka nr 997/14 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolami: PU – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata z przeznaczeniem na wjazd do posesji i użyczona zostanie część ww. nieruchomości tj. 14 m²

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r.