Niepołomice, dnia 3 grudnia 2018 r.

RGN. 6845.33.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy

 

Niniejszym wykazem objęto:

 

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 3111/12 o pow. 0,2075 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/502/2005  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice – działka nr 3111/12 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; UPI – tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym.

Czynsz za dzierżawę będzie wynosić: 5,00 zł + należny podatek vat za 1 m² gruntów w stosunku rocznym, płatne na podstawie faktury  wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Umowa dzierżawy będzie obejmować część działki ewidencyjnej nr 3111/12 (tj. 21 m²) i zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczeniem na postawienie garażu typu blaszak.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 te. (12) 250 94 07. Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 3 grudnia  2018 r. do 24 grudnia 2018 r.