Niepołomice, dnia 10.09.2018  r.

GN.6840.1.6.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

ogłasza

wykaz nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do zbycia

Niniejszym wykazem objęto:

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Podłężu gmina Niepołomice, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 11/4 o pow. 0,0306 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00021099/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Powyższa działka stanowi pas terenu użytkowany rolniczo, przylegający do drogi.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia19 grudnia 2005  r. nieruchomość na rysunku oznaczona jest symbolem KDL, KD – tereny dróg publicznych.

Cena nieruchomości wynosi 23.000,00 zł netto + 23% VAT.

Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej.

Niezbudowaną nieruchomość gruntową położoną w Ochmanowie gmina Niepołomice, oznaczoną ewidencyjnie jako dz.nr 135/13 o pow. 0,1100 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00031374/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Powyższa działka stanowi wąski i długi pas terenu o nawierzchni gruntowej. Przez środek działki przebiega podziemna linia gazowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady miejskiej w Niepołomicach z dnia19 grudnia 2005  r. nieruchomość na rysunku oznaczona jest symbolem R – tereny rolne.

Cena nieruchomości wynosi 7.600,00 zł (zwolnienie z podatku VAT).

Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn; Dz.U. z 2018 poz. 121 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5  tel. ( 012)  250 94 07

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie  na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj od  12 września do 2 października 2018 r.

 

 

Author: Marek Bartoszek