Od 1 marca wchodzą w życie nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – za odbiór śmieci segregowanych zapłacimy teraz 15 złotych od osoby, a niesegregowanych 25 złotych od osoby. Opłata ponoszona jest za każdą osobę zamieszkałą niezależnie od miejsca zameldowania.

Zmiany pojawiły się również w formularzu Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej do urzędu. Nowy formularz można pobrać w wersji elektronicznej z Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a w wersji papierowej z Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, pl. Zwycięstwa 13, II piętro, pok. 11. To jednak drobna zmiana formalna, dotycząca wyłącznie osób, które składają deklaracje po raz pierwszy lub dokonują zmian. Ci zaś z nas, którzy otrzymali zawiadomienie o zmianie stawki i nie zmieniają ustaleń w dotychczasowym systemie odbiorów odpadów, nie muszą składać papierów ponownie.

W 2019 roku nastąpią zmiany w systemie odbierania odpadów zielonych. Nie będzie limitu oddawania trawy czy liści. Wszystkie będą odbierane bezpośrednio z posesji. Przypomnijmy, że tę frakcję odbieramy w gminie Niepołomice od kwietnia do końca listopada zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na rok 2019. Na dwa tygodnie przed pierwszym planowanym odbiorem odpadów zielonych firma pozostawi 10 worków brązowych na nieruchomość. Worki będą odbierane w systemie worek za worek. Jeżeli zabraknie nam worków brązowych możemy wystawić trawę w worku czarnym z opisem np. TRAWA. Firma odbierająca odpady powinna zostawić taką ilość worków brązowych jaką wystawiliśmy uwzględniając w tym również worki w kolorze czarnym.

Nie ulega natomiast zmianie fakt, że odpadów zielonych (odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, a także liście chore i zarażone szkodnikami) nie możemy palić poza instalacjami lub urządzeniami przeznaczonymi do tego celu, czyli nie mogą być palone w ogniskach przydomowych lub działkowych. Takie odpady można dostarczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niepołomicach przy ul. Wodnej, który jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-16.00 w okresie od 2 listopada do 31 marca, a od 2 kwietnia do 31 października w godzinach 10.00-18.00.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w marcu, lipcu i październiku, w dni wyznaczone w harmonogramie odbioru odpadów.

Zmian nie ma wiele. Mamy nadzieję, że odbiory przebiegać będą sprawnie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, pl. Zwycięstwa 13, II piętro, pokój nr 11, tel. 12 250 94 51, 12 250 94 52. Uwagi dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać na adres e-mail: odpadykomunalne@niepolomice.eu lub na piśmie.