Burmistrz Niepołomic przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wiosennej w terminie od 15 kwietnia do 15 maja.

Obowiązek wynika z uchwały NR XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice.
W rozdziale 8. tego regulaminu jest mowa o obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminach jej przeprowadzania.

Dla ułatwienia przypominamy, że § 17 rozdziału 8. przytoczonego wyżej regulaminu stanowi:
§ 17.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości
§ 17.2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku w terminach od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja i od dnia 15 października do dnia 15 listopada dotyczy terenów altan śmietnikowych, korytarzy piwnicznych, budynków wielorodzinnych, obiektów i magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów wolno-spożywczych, obiektów oczyszczalni ścieków oraz punktów przeładunkowych odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że deratyzację można przeprowadzić przy pomocy specjalistycznego zakładu lub we własnym zakresie. Należy mieć na uwadze, że wyłożone trutki stanowią niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt. Dlatego do zwalczania szczurów należy używać preparatów zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny.

Środki te należy stosować wg wskazań znajdujących się na poszczególnych preparatach. Właścicielom nieruchomości wskazuje się na konieczność usunięcia resztek preparatu po zakończeniu deratyzacji, z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń objętych akcją.