OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 4 kwietnia 2017 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7820.1.30.2015, zmieniające postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 16 marca 2016 r., zmienione postanowieniem znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 12 maja 2016 r., postanowieniem znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 24 sierpnia 2016 r. oraz postanowieniem znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 02 stycznia 2017 r., w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i ustalające nowy termin – do 31 sierpnia 2017 r., w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+369,97 do km 436+069,27 na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoku Podłężanka i Zakrzowianka na terenie miejscowości Podłęże i Zakrzowiec, gmina Niepołomice, powiat wielicki.

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój 17 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 745 – 1515, telefon: 12 39 21 509.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za doko-nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego ob-wieszczenia.