OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 1 lf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496), w związku z art. 10 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-nia administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2017.935),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 zawiadamia, że 1 września 2017 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.30.2015 o zmianie postanowienia Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 16 marca 2016 r., zmienionego postanowieniem znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 12 maja 2016 r., po-stanowieniem znak: WI-IX.7820.1.30.2015 z 24 sierpnia 2016 r., postanowieniem znak: WHX.7820.130.2015 z 02 stycznia 2017 r. oraz postanowieniem znak: WHX.7820.1.30.2015 z 04 kwietnia 2017 r., w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i ustalić nowy termin — do 30 listopada 2017 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków — Tarnów od km 435+369,97 do km 436+069,27 na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka — Węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową Infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoku Podłężanka i Zakrzowianka na terenie miejscowości Podłęże i Zakrzowiec, gmina Niepołomice, powiat wielicki.

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 17 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7.45— 15.15, telefon: 12 39 21 509.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Author: Marek Bartoszek